வாழ்வின் நினைவுகள்

ஏதாவதொரு பாடலின்
வரிகளில்
வாழ்வின் நினைவுகளை
அசைபோட்டுக்கொண்டே
நெடுந்தூரம்
பயணித்து விடலாம்..

விடை கிடைக்காத
கேள்விகளையெல்லாம்
காற்றிடம் பகிரலாம்..

தூங்கா இரவுகளின்
துன்பத்தை
ஆராயலாம்..

மவுனத்தின்
அர்த்தங்களை விளங்கிக்கொள்ள முயற்சிக்கலாம்..

கொடுத்திடா அன்பையும்
கிடைத்திடா அன்பையும்
கடலில் கலந்து விடலாம்..

வழி நெடுகிலும்
விடையில்லா கேள்விகளை
இயற்கைக்கு
இரவல் அளித்திடலாம்..

ஏதேனும் முடிவு செய்ய
சில நேரங்களில்
நெடிய பயணங்கள் தேவைப்படும்..
பயணங்கள் எப்போதும் முடிவதேயில்லை..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *